Gå till innehållGå till sidfot
Kundtjänst

 

 

INTERGRITETSPOLICY

 

Välkommen till Reeboks webbplats (”webbplatsen”).

 

Denna integritetspolicy gäller när du besöker webbplatsen. Läs noggrant, oavsett om du köper de produkter som säljs på den eller inte. Läs även de allmänna villkoren, eftersom de innehåller viktig information om webbplatsen.

 

Observera att denna integritetspolicy regleras av EU-förordning 2016/679 (”förordningen”) tillsammans med det omformulerade lagstiftningsdekretet 196/03 (gemensamt, ”integritetslagarna”). Integritetslagarna garanterar att behandlingen av personuppgifter (dvs. all information som rör en identifierad, eller till och med indirekt, identifierbar fysisk person) kommer att utföras i enlighet med grundläggande rättigheter och friheter, samt med respekt för den registrerades värdighet, med särskild hänvisning till sekretess, personlig identifiering och rätten till skydd av personuppgifter.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Observera att den personuppgiftsansvarige är den enhet som bestämmer ändamålen och formerna för behandlingen av personuppgifter, i enlighet med förordningen.

 

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter relaterade till webbplatsen är NGG Beta S.r.l., med säte på Via Turati 12, 20121 Milan, Italien (nedan kallat ”NGG Beta” eller ”personuppgiftsansvarig”).

 

Observera också att den personuppgiftsansvarige har lagt ut vissa aktiviteter – framför allt relaterade till webbplatsens prestanda – till Farfetch Platform Solutions Ltd, som har utsetts till personuppgiftsbiträde.

 

 1. TYP OCH SYFTE MED BEHANDLING SOM UTFÖRS PÅ WEBBPLATSEN

Olika typer av personuppgifter samlas in och hanteras via webbplatsen för nedanstående ändamål:

 

 

 1. personuppgifter relaterade till bläddring, som behandlas både för att webbplatsen ska fungera korrekt och för marknadsföringsändamål. För detta ändamål, läs "cookiepolicyn";

 

 1. personuppgifter (såsom e-postadress, personlig information, kontaktuppgifter, lösenord) för kontoregistreringen och för åtkomst till det personliga kontot, eller som används för att hantera detsamma och för att använda alla tjänster som är associerade med det (t.ex. lagring av leveransinformation och gjorda köp, för att möjliggöra enklare hantering av returer, ombeställningar och aktiviteter efter köp);

 

 1. personuppgifter (dvs. personlig information, kontaktuppgifter, inköpsdata och data relaterade till de specifika förfrågningarna) adresserade till kundtjänsten och/eller försedd via telefonsamtal till kundtjänsten (det bör noteras, i detta avseende, att efter samtycke av användaren i början av telefonsamtalet, kommer samtalet att spelas in för att göra det möjligt för NGG Beta att övervaka sin tjänst som erbjuds kunder) eller via e-post, och behandlas av den personuppgiftsansvarige för att svara på användarens förfrågningar och erbjuda de begärda tjänsterna, hjälpen och information om produkter och NGG Beta-världen;

 

 1. personuppgifter (dvs. personliga uppgifter, storlek, leverans- och kontaktuppgifter, betalningspreferenser och data relaterade till specifika förfrågningar före försäljning) som en del av processerna för onlineköp av produkter (och relevanta interaktioner för aktiviteter som är nödvändiga för försäljningen, liksom för alla aktiviteter och hjälp före och efter försäljning, relaterade tjänster samt aktiviteter relaterade till returrätt, lagstadgade och avtalsenliga garantier och produkthjälp);

 

 1. personuppgifter (dvs. personlig information och kontaktuppgifter) som behandlas för marknadsföringsändamål (dvs. information och uppdateringar om produkter, försäljning, reklamkampanjer, evenemang och andra initiativ som marknadsförs av NGG Beta, med hjälp av traditionella verktyg som post- och telefonsamtal och med hjälp av telematik, såsom nyhetsbrev, e-post, textmeddelanden, MMS och smart-meddelanden). Dessa kommersiella meddelanden inkluderar även meddelanden som föreslår att köp som ligger på is ska slutföras (påminnelser om visade produkter och övergivna kundvagnar), samt aktiviteter och meddelanden som avser att verifiera kundnöjdhet och kvalitet på tjänsten som tillhandahålls dem av NGG Beta;

 

 1. personuppgifter (dvs. data relaterade till köp och preferenser som gjorts av användarna) som behandlas i syfte att studera köpvanor och val för att göra produkter och initiativ mer lyhörda för sina kunders smak och behov, och för att erbjuda varje enskild kund de produkter och upplevelser som är mest relevanta för deras preferenser;

 

 1. personuppgifter (dvs. identifieringsdata, betalningsdata, lokalisering, försäljning, surfaktiviteter) som behandlas för att förebygga och bekämpa bedrägeri och beteende som är olagligt och/eller i strid med gällande bestämmelser, tillämpliga avtalsbestämmelser, såväl som regler för rättvisa och god tro. Sådan behandling kan också utföras av en tredje part, såsom företag specialiserade på identifiering av nätbedrägerier, offentliga myndigheter, utredningsorgan, poliser och rättsliga myndigheter;

 

 

 

 

 1. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Observera att behandling av personuppgifter baseras på följande rättsliga grund:

 

BEHANDLINGSREFERENS ENLIGT PUNKT 3 OVAN

SYFTE/AKTIVITET

RÄTTSLIG GRUND

(a)

Användning av cookies

För att tillåta webbplatsen att fungera korrekt (berättigat intresse, där det är tillåtet enligt integritetslagarna)

 

Marknadsföring och analys (samtycke)

(b)

Registrering, åtkomst och användning av användarens personliga konto på webbplatsen

För att förse kunden med en kontoskapandetjänst och relaterade tjänster (avtalsenliga)

 

För åtkomst till det personliga kontot med hjälp av social inloggning.

(c)

Kundtjänst

För att tillåta företaget att ge användarna den efterfrågade hjälpen (avtalsenlig/tjänst)

 

För inspelning av telefonsamtal är samtycke den rättsliga grunden

(d)

Försäljning och tjänster före och efter försäljning

Uppfyllelse av avtalsenliga och juridiska skyldigheter för säljaren

(e)

Marknadsföring och leverans av kommersiell kommunikation (inklusive de övergivna diagrammeddelandena) 

Samtycke

(f)

Undersökning och analys av köpen och användarens preferenser

Samtycke

(g)

Antibedrägeriverksamhet

Skydd av en rättighet (berättigat intresse, där det är tillåtet enligt integritetslagarna) och juridisk skyldighet

 1.  

Kommunikation av personuppgifter till en tredje part för deras marknadsföringsändamål

Samtycke

 1. KÄLLA TILL PERSONUPPGIFTER

NGG Beta samlar in personuppgifter direkt från användaren (genom registrering eller under köpstegen) med undantag för:

 

 • data som samlats in med navigering och köp enligt avsnitt 2 (a)–(f);
 • data som samlas in och behandlas i syfte att förhindra bedrägeri och missbruk på webbplatsen enligt avsnitt 2 (g).

 

 1. ANALYS AV ANVÄNDARES KÖPVANOR OCH URVAL

Som anges i sektion 2 (f) ovan kan NGG Beta, med användarens uttryckliga samtycke, även behandla den senares personuppgifter i syfte att analysera användarens köpvanor och val, för att göra NGG Beta produkter, tjänster och initiativ mer relevanta för sina kunders smak och behov.

 

NGG Beta kommer automatiskt att behandla det köpta värdet inom en tidsram, frekvensen av köpen (även om köpen görs under försäljningsperioden) och vilken typ av produkt som köpts (tillbehör, kläder, skor). NGG Beta kommer inte att göra någon påträngande undersökning av användarnas beteende, och undersökningen är endast avsedd att föreslå produkter, tjänster och initiativ till kunder och användare som är mer relevanta för deras smak och behov.

 

Observera dessutom att enligt avsnitt 2 (a), med användarens uttryckliga samtycke, kan NGG Beta behandla personuppgifter på ett automatiskt sätt för att studera cookies för att verifiera navigeringen genom webbplatsen, och för ändamålet med produkter och tjänster i enlighet med navigeringen.

 

 1. METODER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som samlas in via webbplatsen behandlas i första hand med hjälp av datorer och elektroniska medel, med användning av säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna för förstörelse eller förlust, inklusive oavsiktlig förlust, av själva data, obehörig åtkomst eller behandling utan samtycke, eller behandling som inte är i överensstämmelse med syftet av insamlingen som anges i denna integritetspolicy.

 

Dessa åtgärder kan dock, på grund av onlineöverföringsmetodens natur, inte begränsa eller absolut utesluta risken för åtkomst utan samtycke, eller för spridning av data. För detta ändamål rekommenderar vi att du regelbundet kontrollerar att din dator är utrustad med lämpliga programvaruenheter för att skydda mot överföring av inkommande och utgående data på nätverket (såsom uppdaterade antivirussystem) och att internetleverantören har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten för dataöverföring på nätverket (som t.ex. brandväggar och antispamfilter).

 

Varje köp på webbplatsen  görs med största säkerhet tack vare användningen av de mest avancerade tekniska systemen och kodning (SSL).

 

 1. OBLIGATORISKT ELLER FRIVILLIGT SÄTT ATT TILLHANDAHÅLLA DATA

Med undantag för navigeringsdata (vars tillhandahållande och insamling regleras av cookiepolicyn), är det frivilligt och valfritt att tillhandahålla NGG Beta personuppgifter, både för förfrågningar och frågor, och i syfte att marknadsföra och analysera konsumentvanor och preferenser. Misslyckandet att tillhandahålla sådan information begränsar inte användningen av webbplatsen, även om det kan göra det omöjligt för NGG Beta att svara på förfrågningar om information och frågor, eller att föreslå skräddarsydda produkter och tjänster, eller att skicka informationsmaterial, uppdateringar, nyhetsbrev och inbjudningar till NGG Beta-evenemang.

Tillhandahållandet av uppgifterna, särskilt personuppgifter, e-postadress, postadress, telefonnummer och bankuppgifter vid kreditkortsbetalningar, är obligatoriskt för att genomföra köpeavtalet för produkten via webbplatsen.

 

Dessutom kan vissa av dessa uppgifter vara nödvändiga för att tillhandahålla användaren andra tjänster som görs tillgängliga på webbplatsen i samband med försäljningen (tjänster före och efter försäljning såsom leverans, utbyte etc.) eller för att fullgöra skyldigheterna som följer av lagen eller bestämmelserna (skatteplikter och antipenningtvätt). Misslyckande från den registrerade att förse oss med uppgifterna kan därför i förekommande fall utgöra ett lagligt och berättigat skäl för att inte uppfylla avtalet för de produkter som köpts på webbplatsen, och för att inte tillhandahålla de relaterade tjänsterna.

 

Det obligatoriska eller frivilliga sättet att tillhandahålla uppgifter kommer, om nödvändigt och i förekommande fall, att anges med ett specialtecken (*) bredvid den relevanta informationen eller de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla syftet med att utföra tjänsterna och för att köpa produkterna på webbplatsen. Misslyckande att förse de uppgifter vars tillhandahållande är frivilligt, medför inga skyldigheter eller nackdelar av något slag.

 

 1. KATEGORIER FÖR MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

NGG Beta kommer att dela personuppgifter om webbplatsens användare endast i enlighet med lagen och enligt vad som anges nedan. Utöver vad som anges i punkt 2(b) (nämligen den sociala inloggningen) och 2(h) (överföring till tredje part efter samtycke), ska personuppgifter behandlas och lämnas ut till;

 • anställda och konsulter hos NGG Beta, som kommer att behandla uppgifter i egenskap av personer som ansvarar för behandlingen;
 • andra företag i samma koncern som NGG Beta som agerar som personuppgiftsbiträden (dvs. enheter som utför behandling i namn och på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, och som har utsetts för detta ändamål), för att utföra avtalsenliga aktiviteter och tjänster och för att utföra specifika marknadsföringsaktiviteter (som att bjuda in användaren till lokala evenemang); och
 • företag som agerar i egenskap av databehandlare (dvs. enheter som utför behandling i namn och på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, och som har utsetts för detta ändamål) och tillhandahåller NGG Beta specifika tekniska och organisatoriska tjänster i samband med webbplatsen (logistiktjänster, IT-tjänster, kundtjänster och marknadsföringstjänster).

 

Personuppgifter kan också lämnas ut till:

 

 • tredje part i det enda syftet att genomföra köpeavtalet (de finansiella institutioner som ansvarar för att tillhandahålla kortbetalningstjänster via kreditkort/betalkort;
 • tredje part som är specialiserad på att förebygga dator- och onlinebetalningsrelaterade bedrägerier för att skydda företaget mot olagliga handlingar och skador;
 • poliser och rättsliga myndigheter, i enlighet med lagen och på deras begäran, eller om det finns goda skäl att tro att ett sådant avslöjande rimligen är nödvändigt för att (1) utreda, förhindra eller ta initiativ i samband med misstänkt olaglig verksamhet, eller bistå nationella tillsynsmyndigheter; (2) förbereda ett försvar mot tredje parts anspråk eller anklagelser, skydda egen webbplats och företagssäkerhet; (3) utöva eller skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för NGG Beta, NGG Group, deras dotterbolag, kunder, anställda och tredje parter.

 

 1. DATAÖVERFÖRING ÖVER GRÄNSER

Personuppgifter kommer inte att spridas och kommer endast att överföras utomlands om adekvata skyddsnivåer och tillräckliga skyddsåtgärder, som föreskrivs i lagen, garanteras.

 

NGG Beta behandlar huvudsakligen personuppgifter med hjälp av datacenter i EES och Storbritannien.

 

Du kan alltid kontakta NGG Beta för att lära dig mer om var dina uppgifter finns och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dem.

 

 1. LAGRINGSTID

Personuppgifter som samlas in och behandlas av webbplatsen kommer att lagras under den tidsperiod som anges här nedan, varefter uppgifterna tekniskt raderas eller görs helt anonyma med hjälp av metoder som förhindrar att de kan återställas. 

 

BEHANDLINGSREFERENS ENLIGT PUNKT 3 OVAN

SYFTE/AKTIVITET

 

DATABFÖRVARING

(a)

Användning av cookies

 

Se vår cookiepolicy för att få en tydlig bild av lagring av cookiedata

(b)

Registrering, åtkomst och användning av användarens personliga konto på webbplatsen

 

Tidpunkt för användning och aktivering av kontot. Kontot tas bort om det inte används under ett år

(c)

Kundtjänst

 

Den absolut nödvändiga tiden samt eventuell uppföljning med kunden (register över telefonsamtal kommer att bevaras under ett maximalt antal dagar efter inspelning, förutom för specifika behov av fördjupad och efterföljande analys och utvärdering av telefonsamtalet)

(d)

Försäljning och tjänster före och efter försäljning

 

Upp till maximalt 10 år, i enlighet med italienska skatte- och civillagar. 

 

Dessutom kan uppgifterna kopplade till köpet lagras under en längre tid för att (i) upprätta eller hantera ett rättsligt anspråk och (ii) följa de särskilda avtalsenliga produktgarantier som beviljats kunden på grund av typen av varor som säljs av NGG Beta och relevanta tjänster som ska tillhandahållas.

(e)

Marknadsföring och leverans av kommersiell kommunikation (inklusive de övergivna diagrammeddelandena)

 

4 år  

(f)

Studie och analys av köpen och användarnas preferenser 

 

4 år

(g)

Antibedrägeriverksamhet

 

Lagring i 10 år, såvida det inte är nödvändigt att behålla det under längre tid på grund av handläggningen av ett enskilt ärende, utredning och eventuellt rättsligt förfarande.

 

 1. ANVÄNDARRÄTTIGHETER SOM ERKÄNNS AV INTEGRITETSLAGEN

Du har alltid rätt att få en bekräftelse från NGG Beta om huruvida dina personuppgifter lagras eller inte, även om de ännu inte är registrerade, och att få dem kommunicerade i en begriplig form.

Du har också rätt att få information om källan till personuppgifter; syftena och metoderna för dess bearbetning, den logik som tillämpas i händelse av bearbetning som utförs med hjälp av elektroniska instrument; identifieringsuppgifterna för den personuppgiftsansvarige och databehandlare; och angivande av de personer eller kategorier av personer vars personuppgifter kan komma att kommuniceras, eller som kan bli kända av till exempel databehandlare eller ombud som datatillsynsmyndigheter eller databehandlare.

Du har också rätt att begära en uppdatering, rättelse eller, när du har ett intresse av att göra det, inkludering av personuppgifter, radering, konvertering till anonym form eller blockering av personuppgifter, som har behandlats i strid med lagen, inklusive uppgifter som det inte är nödvändigt att behålla i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller senare behandlades; ett uttalande om att ovanstående operationer har avslöjats, inklusive deras innehåll, till de parter uppgifterna har kommunicerats, utom i de fall då sådant utförande visar sig vara omöjligt eller innebär användning av metoder som är klart oproportionerliga i förhållande till den skyddade rätten.

Du kan också begära portabilitet av dina data.

Dessutom har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

 

Du har rätt att, helt eller delvis, av legitima skäl invända mot behandlingen av dina personuppgifter, även om det är relevant för insamlingens omfattning, behandlingen av dina personuppgifter i syfte att skicka reklam eller direktmarknadsföringsmaterial eller för att genomföra marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.

Rätten att invända kan också utövas specifikt när det gäller ett eller flera sätt att skicka marknadskommunikation.

Kom då ihåg att det alltid är möjligt att återkalla tidigare lämnat samtycke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan utöva ovanstående rättigheter, be om information och ta upp ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige via privacy@reebok.eu

 (Observera att om en förfrågan skickas via e-post innebär detta att avsändarens adress i efterhand skaffas, vilket är nödvändigt för att besvara och administrera förfrågningar, samt alla andra personuppgifter som ingår i den elektroniska kommunikationen, för juridiska syften). Du kan också via post kontakta NGG Beta, via Filippo Turati 12, 20121 Milan, Italien, till […].

 

Observera slutligen att du har rätt att lämna in ett klagomål till den italienska dataskyddsmyndigheten (Garante per la Protezione dei Dati Personali), baserad på Piazza Venezia, 11, 00187 Rom (www.garanteprivacy.it), eller till annan dataskyddsmyndighet i det land där du är bosatt.

NGG Beta S.r.l. har utsett ett dataskyddsombud (DPO), som kan kontaktas genom att skriva till: privacy@reebok.eu.

Senast uppdaterad: november 2023