Ga naar de inhoudGa naar de voettekst
Klantenservice

 

PRIVACYBELEID

 

Welkom op de website van Reebok (de "Website").

 

Lees dit privacybeleid, dat van toepassing is wanneer u de Website bezoekt, zorgvuldig door, ongeacht of u de producten koopt die op de Website worden verkocht. Lees ook de Algemene Gebruiksvoorwaarden, want deze bevatten belangrijke informatie over de Website.

 

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid valt onder de Europese Verordening nr. 2016/679 (de "Verordening") in combinatie met het geherformuleerde Wetsbesluit 196/03 (samen de "Privacywetgeving"). De Privacywetgeving garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie in verband met een geïdentificeerde of, zelfs indirect, identificeerbare natuurlijke persoon) wordt uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden, alsmede met respect voor de waardigheid van de betrokkene, waarbij met name wordt verwezen naar vertrouwelijkheid, persoonlijke identificatie en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. GEGEVENSBEHEERDER

De gegevensbeheerder is de entiteit die het doel en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, overeenkomstig de Verordening.

 

De gegevensbeheerder die persoonsgegevens verwerkt in verband met de Website is NGG Beta S.r.l., statutair gevestigd te Via Turati 12, 20121 Milaan (hierna "NGG Beta" of "verwerkingsverantwoordelijke").

 

Wij wijzen u er tevens op dat de gegevensbeheerder sommige activiteiten (in het bijzonder met betrekking tot de prestaties van de website) heeft uitbesteed aan Farfetch Platform Solutions Ltd, die als gegevensverwerker is aangewezen.

 

 1. 2. TYPE EN DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING OP DE WEBSITE

Via de Website worden verschillende soorten persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor de hieronder aangegeven doeleinden:

 

 

 1. persoonsgegevens in verband met browsen, die zowel worden verwerkt om de Website goed te laten functioneren als voor marketingdoeleinden. Lees hiervoor het “Cookiebeleid”;

 

 1. persoonsgegevens (zoals e-mailadres, persoonlijke informatie, contactgegevens, wachtwoord) voor de accountregistratie en om toegang te krijgen tot het persoonlijke account, of om deze te beheren en gebruik te maken van alle daaraan verbonden diensten (zoals de opslag van leveringsinformatie en gedane aankopen om het beheer van retourzendingen, nabestellingen en activiteiten na de aankoop te vergemakkelijken);

 

 1. persoonsgegevens (d.w.z. persoonlijke informatie, contactgegevens, aankoopgegevens en gegevens met betrekking tot de specifieke verzoeken) gericht aan de klantenservice en/of verstrekt via een telefoongesprek met de klantenservice (in dit verband dient te worden opgemerkt dat na toestemming van de gebruiker aan het begin van het telefoongesprek het gesprek zal worden opgenomen om NGG Beta in staat te stellen haar dienstverlening aan klanten te bewaken) of per e-mail en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzoeken van de gebruiker te beantwoorden en de aangevraagde diensten, ondersteuning en informatie met betrekking tot producten en de NGG Beta-wereld aan te bieden;

 

 1. persoonsgegevens (d.w.z. persoonlijke informatie, maat, leverings- en contactgegevens, betalingsvoorkeuren en gegevens in verband met specifieke verzoeken vóór en na de verkoop) als onderdeel van de processen voor de online aankoop van producten (en relevante interacties voor activiteiten die nodig zijn voor de verkoop, alsmede voor alle activiteiten en ondersteuning vóór en na de verkoop en aanverwante diensten, alsmede activiteiten in verband met retourrecht, wettelijke en contractuele garanties en productondersteuning);

 

 1. persoonsgegevens (d.w.z. persoonlijke informatie en contactgegevens) verwerkt voor marketingdoeleinden (d.w.z. informatie en updates over producten, verkoop, promotiecampagnes, evenementen en andere initiatieven die door NGG Beta worden gepromoot met behulp van traditionele middelen, zoals post en telefoongesprekken en door middel van telematica, zoals nieuwsbrieven, e-mails en sms-, mms- en slimme berichten). Deze commerciële berichten omvatten ook berichten die klanten op onvoltooide aankopen wijzen (herinneringen over bekeken producten en verlaten winkelkarretjes), alsook activiteiten en berichten om de tevredenheid van klanten en de kwaliteit van de door NGG Beta aan hen geleverde diensten te controleren;

 

 1.  persoonsgegevens (d.w.z. gegevens met betrekking tot de aankopen en voorkeuren van gebruikers) die worden verwerkt om winkelgewoonten en keuzes te onderzoeken om producten en initiatieven beter af te stemmen op de voorkeuren en behoeften van klanten en om elke individuele klant de producten en ervaringen te bieden die het meest relevant zijn voor diens voorkeuren;

 

 1.  persoonsgegevens (d.w.z. identificatiegegevens, betalingsgegevens, lokalisatie, verkoop, browsingactiviteiten) verwerkt ter voorkoming en bestrijding van fraude en illegaal gedrag en/of gedrag in strijd met de geldende regelgeving, de toepasselijke contractuele bepaling en de regels van billijkheid en goede trouw. Deze verwerking kan ook worden uitgevoerd door derden, zoals bedrijven die zijn gespecialiseerd in de identificatie van internetfraude, overheidsinstanties, opsporingsdiensten, politieagenten en gerechtelijke autoriteiten;

 

 

 1. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING  

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslag:

 

OVEREENKOMSTIGE BEPALING VAN ARTIKEL 3 HIERBOVEN DOEL/ACTIVITEIT

RECHTSGRONDSLAG

(a)

Het gebruik van cookies

Om de Website goed te laten functioneren (legitiem belang, voor zover toegestaan door de Privacywetgeving) 

 

Marketing en analyse (toestemming)

(b)

Registratie, toegang en gebruik van het persoonlijke account van de gebruiker op de Website

Om de klant een dienst voor het aanmaken van een rekening en de bijbehorende voorzieningen te bieden (contractueel)

 

Voor de toegang tot het persoonlijke account met behulp van social log-in. 

(c)

Klantenservice 

Om het bedrijf in staat te stellen de gebruikers de gewenste ondersteuning te verlenen (contractueel/service)

 

Voor het opnemen van telefoongesprekken is de rechtsgrondslag de toestemming 

(d)

Verkoopdiensten en diensten vóór en na de verkoop

Nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen van de verkoper 

(e)

Marketing en commerciële communicatie (inclusief de berichten over achtergelaten winkelkarretjes)

Toestemming 

(f)

Onderzoek naar en analyse van de aankopen en voorkeuren van de gebruiker

Toestemming 

(g)

Fraudebestrijding

Bescherming van een recht (legitiem belang, indien toegestaan door de Privacywetgeving) en een wettelijke verplichting

(h)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden voor hun marketingdoeleinden

Toestemming

 

 

 1.  BRON VAN PERSOONSGEGEVENS

NGG Beta verzamelt persoonsgegevens rechtstreeks van de gebruiker (door registratie of tijdens het aankoopproces), met uitzondering van:

 

 • gegevens die tijdens de navigatie en aankoop worden verzameld, overeenkomstig artikel 2, onderdelen (a)-(f);
 •  gegevens die ter preventie van fraude en wangedrag op de Website worden verzameld en verwerkt, overeenkomstig artikel 2, onderdeel (g).  

 

 1. ANALYSE VAN DE KOOPGEWOONTEN EN SELECTIES VAN GEBRUIKERS

Zoals vermeld in artikel 2, onderdeel (f) hierboven, kan NGG Beta, met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, diens persoonsgegevens ook verwerken voor het analyseren van de koopgewoonten en selecties van de gebruiker om de producten, diensten en initiatieven van NGG Beta beter af te stemmen op de voorkeuren en behoeften van klanten.

 

NGG Beta verwerkt automatisch de gekochte waarde binnen een bepaald tijdsbestek, de frequentie van de aankopen (ook als de aankopen tijdens de aanbiedingsperiode plaatsvinden) en het soort gekochte product (accessoires, kleding, schoenen). NGG Beta zal niet overgaan tot diepgaand onderzoek naar het gedrag van de gebruikers en het onderzoek is enkel bedoeld om producten, diensten en initiatieven aan klanten en gebruikers aan te bieden die beter op hun voorkeuren en behoeften zijn afgestemd.

 

Bovendien wijzen wij u erop dat NGG Beta, overeenkomstig artikel 2, onderdeel (a), met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, persoonsgegevens automatisch kan verwerken om cookies te analyseren om de navigatie door de website te volgen en de producten en diensten daarop af te stemmen.

 

 1. VERWERKINGSMETHODEN VOOR PERSOONSGEGEVENS  

De persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, worden hoofdzakelijk verwerkt met behulp van computers en andere elektronische middelen, waarbij veiligheidsmaatregelen worden genomen om de risico's op vernietiging of verlies van de gegevens zelf tot een minimum te beperken, inclusief onopzettelijk verlies, ongeoorloofde toegang of verwerking zonder toestemming, of verwerking die niet in overeenstemming is met de in dit Privacybeleid aangegeven doeleinden van gegevensverzameling.

 

Door de aard van de onlineoverdracht kunnen deze maatregelen echter het risico op toegang zonder toestemming of op verspreiding van gegevens niet beperken of volledig uitsluiten. Daarom raden wij u aan regelmatig te controleren of uw computer is voorzien van de juiste software ter bescherming van de overdracht van inkomende en uitgaande gegevens op het netwerk (zoals up-to-date antivirussystemen) en of uw internetprovider passende maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de gegevensoverdracht op het netwerk te waarborgen (zoals firewalls en antispamfilters).

 

Elke aankoop op de Website is optimaal beveiligd dankzij het gebruik van de meest geavanceerde technologische systemen en codering (SSL).

 

 1. VERPLICHTE OF VRIJWILLIGE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

Met uitzondering van de navigatiegegevens (waarvan het verstrekken en verzamelen wordt geregeld door het Cookiebeleid), is het verstrekken van persoonsgegevens aan NGG Beta, zowel voor verzoeken en vragen, als voor marketingdoeleinden en het analyseren van consumentengewoonten en -voorkeuren, vrijwillig en optioneel. Door dergelijke gegevens niet te verstrekken, wordt het gebruik van de Website niet beperkt, echter kan het daardoor voor NGG Beta onmogelijk zijn om te reageren op vragen en verzoeken om informatie, om aangepaste producten en diensten aan te bieden of om informatiemateriaal, updates, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor NGG Beta-evenementen te versturen.

 

De verstrekking van gegevens, met name persoonsgegevens, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en bankgegevens in geval van creditcardbetalingen, is verplicht voor het uitvoeren van de koopovereenkomst van het product via de Website.

 

Bovendien kunnen sommige van deze gegevens noodzakelijk zijn om de gebruiker andere diensten aan te bieden die op de Website beschikbaar worden gesteld in verband met de verkoop (diensten vóór en na de verkoop, zoals levering, omruiling, enz.) of om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de wet- en regelgeving (fiscale verplichtingen en antiwitwasmaatregelen). Elk verzuim van de betrokkene om de gegevens aan ons te verstrekken kan derhalve, naargelang het geval, een wettige en gerechtvaardigde reden vormen om de overeenkomst van de op de Website gekochte producten niet uit te voeren en de daarmee verband houdende diensten niet te leveren.

 

De verplichte of vrijwillige aard van de te verstrekken gegevens zal, indien nodig en naargelang het geval, worden aangegeven door middel van een speciaal teken (*) naast de desbetreffende informatie of bij de gegevens die moeten worden verstrekt voor de uitvoering van de diensten en de aankoop van de producten op de Website. Het niet verstrekken van deze gegevens, waarvan de verstrekking vrijwillig is, brengt geen verplichtingen of nadelen van welke aard dan ook met zich mee.

 

 1. CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

NGG Beta zal persoonsgegevens van de gebruikers van de Website uitsluitend doorgeven zoals toegestaan door de wetgeving en zoals hieronder aangegeven. Naast hetgeen in artikel 2, onderdeel (b) (inloggen via sociale media) en artikel 2, onderdeel (h) (overdracht aan derden na toestemming) is aangegeven, worden persoonsgegevens verwerkt en verstrekt aan:

 • werknemers en consultants van NGG Beta die gegevens verwerken in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevensverwerking;
 • andere ondernemingen van dezelfde groep van NGG Beta die optreden als gegevensverwerkers (d.w.z. entiteiten die verwerking uitvoeren in naam en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke en die daartoe zijn aangewezen), om contractuele activiteiten en diensten uit te voeren en om specifieke marketingactiviteiten uit te voeren (zoals gebruikers uitnodigen voor lokale evenementen); en
 • ondernemingen die optreden als gegevensverwerkers (d.w.z. entiteiten die verwerking uitvoeren in naam en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke en die daartoe zijn aangewezen) en die aan NGG Beta specifieke technische en organisatorische diensten verlenen in verband met de Website (logistieke diensten, IT-diensten, klantenservice en marketingdiensten).

 

Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan:

 

 • derden, uitsluitend ter uitvoering van de koopovereenkomst (de financiële instellingen die belast zijn met het verlenen van betaaldiensten op afstand via creditcards/betaalkaarten);
 • derden die zijn gespecialiseerd in de preventie van computergerelateerde en internetbetalingsfraude om het bedrijf te beschermen tegen onwettige handelingen en schade;
 • politieagenten en gerechtelijke autoriteiten, in overeenstemming met de wetgeving en op hun verzoek, of indien er goede redenen zijn om aan te nemen dat een dergelijke verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) vermoedelijke onwettige activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of initiatieven te nemen in verband met dergelijke activiteiten, of om nationale toezichthoudende autoriteiten te ondersteunen; (2) een verdediging voor te bereiden tegen vorderingen of aanklachten van derden en de veiligheid van de eigen website en van het bedrijf te beschermen; (3) de rechten, het eigendom of de veiligheid van NGG Beta, de NGG Group, hun dochterondernemingen, klanten, werknemers en derden uit te oefenen of te beschermen.

 

 1.  INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Persoonsgegevens worden niet verspreid en worden uitsluitend naar het buitenland overgedragen indien een passend beschermingsniveau en voldoende waarborgen worden geboden, overeenkomstig de wetgeving. 

 

NGG Beta verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk via datacenters in de EER en het VK.

 

U kunt altijd contact opnemen met NGG Beta voor meer informatie over de locatie van uw gegevens en de toegepaste maatregelen om deze te beschermen.

 

 1. BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens die door de Website worden verzameld en verwerkt, worden gedurende de hieronder aangegeven periode bewaard, waarna de gegevens technisch worden gewist of volledig anoniem worden gemaakt met middelen die voorkomen dat ze kunnen worden hersteld.  

 

OVEREENKOMSTIGE BEPALING VAN ARTIKEL 3 HIERBOVEN

DOEL/ACTIVITEIT

 

GEGEVENSBEWARING

(a)

Het gebruik van cookies

 

Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer informatie over het opslaan van cookies.

(b)

Registratie, toegang en gebruik van het persoonlijke gebruikersaccount op de Website

 

Het tijdstip van gebruik en activering van de account. Deze wordt verwijderd als deze 1 jaar niet is gebruikt

(c)

Klanten 

 

De strikt noodzakelijke tijd en eventuele opvolging bij de klant (opnames van telefoongesprekken worden een maximaal aantal dagen na opname bewaard, met uitzondering van specifieke behoeften betreffende diepgaande vervolganalyses en -evaluatie van het telefoongesprek) 

(d)

Verkoopdiensten en diensten vóór en na de verkoop

 

Tot maximaal 10 jaar om te voldoen aan de Italiaanse fiscale en civiele wetgeving. 

 

Bovendien kunnen de gegevens in verband met de aankoop voor een langere periode worden opgeslagen om (i) een rechtsvordering in te stellen of te beheren en (ii) te voldoen aan de speciale contractuele productgaranties die aan de klant worden toegekend vanwege het soort goederen dat door NGG Beta wordt verkocht en de relevante te leveren diensten.

(e)

Marketing en commerciële communicatie (inclusief de berichten over achtergelaten winkelwagens)

 

Vier jaar 

(f)

Onderzoek naar en analyse van de aankopen en voorkeuren van de gebruiker

 

Vier jaar

(g)

Fraudebestrijding

 

Een bewaartermijn van 10 jaar, tenzij het nodig is om de gegevens langer te bewaren op grond van de behandeling van een individuele zaak, onderzoek en een eventuele gerechtelijke procedure.

 

 1. DOOR DE PRIVACYWETGEVING ERKENDE GEBRUIKERSRECHTEN

U hebt altijd het recht om van NGG Beta een bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens al dan niet bestaan, zelfs als ze nog niet zijn geregistreerd, en om ze in een begrijpelijke vorm te krijgen verstrekt.  

U hebt ook het recht op informatie over de bron van de persoonsgegevens, de doeleinden en methoden van de verwerking ervan en de toegepaste logica in geval van verwerking met behulp van elektronische instrumenten, de identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensverwerkers en de vermelding van de personen of categorieën van personen wier persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of die uiteindelijk kunnen worden geïdentificeerd door bijvoorbeeld gegevensverwerkers of agenten als toezichthouders op gegevensbescherming of gegevensverwerkers.  

U hebt ook het recht te verzoeken om bijwerking, correctie of, wanneer u daar belang bij hebt, opneming van persoonsgegevens, verwijdering, omzetting in een anonieme vorm of afscherming van persoonsgegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens die niet bewaard hoeven te worden in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt. En u hebt het recht op een verklaring dat de bovengenoemde verrichtingen, ook wat hun inhoud betreft, zijn meegedeeld aan degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld, behalve wanneer dat onmogelijk blijkt of methoden vergt die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht.  

U kunt ook vragen om de overdraagbaarheid van uw gegevens.  

Bovendien hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen en informatie opvragen en verdere vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via privacy@reebok.eu

[…] (houdt u er rekening mee dat verzoeken die per e-mail worden verzonden tot gevolg hebben dat het e-mailadres van de afzender wordt geregistreerd, aangezien dat nodig is om verzoeken te beantwoorden en deze te volgen. Alle andere persoonsgegevens die in de elektronische communicatie zijn opgenomen, worden tevens voor juridische doeleinden geregistreerd). U kunt ook schrijven naar NGG Beta te Filippo Turati 12, 20121 Milaan, ter attentie van  [...].

 

Tot slot wijzen wij u erop dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming (Garante per la Protezione dei Dati Personali), gevestigd aan het Piazza Venezia, 11, 00187 Rome (www.garanteprivacy.it), of bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont.

NGG Beta S.r.l. heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen door te schrijven naar: privacy@reebok.eu.

Laatst bijgewerkt: november 2023